I/42 Brno, VMO Žabovřeská I

Základní informace o projektu:

  • 1 800 metrů nového úseku VMO
  • 500 metrů dlouhý tunel

Stavba VMO Žabovřeská je součástí realizovaného a rozestavěného Velkého městského okruhu v Brně. Její realizací bude odstraněno úzké hrdlo mezi dvěma již vybudovanými úseky – stavbou MÚK Hlinky a Žabovřeská 2, kde je trasa omezena řekou Svratkou a příkrým skalním svahem Wilsonova lesa. Stávající silnice je pouze dvoupruhová a je podél ní vedena tramvajová trať do Bystrce.

Realizací stavby bude umožněna plynulá doprava v  celém severozápadním sektoru města až po výjezd z Husovického tunelu. Úzký koridor mezi řekou a skalním masívem prostorově neumožňuje převést vedle sebe po terénu čtyřpruhovou směrově rozdělenou komunikaci VMO společně s tramvajovou tratí. V dokumentaci EIA bylo posuzováno přes deset variant řešení a výsledkem projednávání bylo souhlasné stanovisko MŽP k variantě s tramvají v tunelu, s ekologickým mostem na Žabovřeské louky, s galerií a se zajištěnou průchodností území.

  • Zahájení prací: říjen 2018
  • Předpokládané ukončení prací: září 2024
  • Cena projektu: 2.449 mil. Kč bez DPH
Od loňského dubna probíhaly odstřely skály na Žabovřeské. Každý odstřel zabral zhruba 1 hodinu a na celý proces se můžete podívat ve videu
Od loňského dubna probíhaly odstřely skály na Žabovřeské. Odstřely šlo realizovat jen za určitých okolností… Co mohlo odstřel překazit?

Detailní informace

Stavba v ulici Žabovřeské odklání tramvaj do tunelu do skály pod Wilsonovým lesem, což umožní vytvořit prostor pro čtyři jízdní pruhy. Díky zastřešení části úseku galerií navíc dojde k propojení Wilsonova lesa, Žabovřesk a Masarykovy čtvrti s Jundrovem. Spolu se stavbou vzniknou dvě nové lávky přes ulici Žabovřeskou. Chodci nebudou již muset procházet po zatížené komunikace a zlepší se bezpečnost i plynulost provozu.

Stavba se skládá ze dvou etap. První etapa obsahuje realizaci čtyřpruhového uspořádání od mostu Kníničská ke Kamenomlýnskému mostu. V tomto úseku vzniká nová lávka pro pěší a cyklisty. Práce na této etapě začaly v říjnu roku 2018 a předpokládané dokončení je na jaře roku 2021. V prosinci 2020 bylo uvedeno čtyřpruhové uspořádání do provozu, v současnosti probíhají dokončovací práce. Druhá etapa obsahuje realizaci čtypruhového uspořádání od Kamenomlýnského mostu k Hlinkám. Dále zde bude vybudovaná zastřešená galerie a tunel pro tramvajovou trať. Součástí druhé etapy je rovněž rekonstrukce novogotické kaple svatého Antonína.

Časová osa

Vydání územního rozhodnutí

červenec 2010

Vydání stavebního povolení

březen 2018

Vydání stavebního povolení

červenec 2019

Zahájení realizace stavby

říjen 2018

Dokončení realizace stavby

září 2024
Strategický cíl
Nezvyšovat kapacity komunikační sítě pro IAD v centrální části uvnitř města po dobudování ochranného dopravního systému (zachování celkového počtu parkovacích míst v širším centru města na úrovni potřebnosti)
Specifický cíl
Dobudování sítě sběrných komunikací a vazeb na nadregionální síť
Stav
Realizace projektu
Náklady (tis. Kč)
2 449 000
Investor
Statutární město Brno, ŘSD