Plán mobility města Brna

Udržitelný rozvoj mobility je důležitý nejen pro vaši bezpečnost.

Co je Plán mobility?

Plán mobility je strategický dokument, který na základě odborných analýz, ale také ve spolupráci s obyvateli města, stakeholdery a odborníky atd. stanoví cíle a sestaví seznam opatření v oblasti mobility – jejich realizace pak pomůže ke zlepšení kvality života ve městě. Plán mobility se připravuje ve třech fázích. Každá z nich bude projednána s odbornou i laickou veřejností a poté předložena voleným orgánům města ke schválení. Důležitým prvkem tohoto dokumentu je také hodnocení účinnosti navržených opatření.

Plán mobility, jeho návrhová část byla schválena Zastupitelstvem města Brna v září 2018 a následně byl dokument v říjnu 2018 projednán a certifikován Komisí pro posuzování dokumentů městské mobility Ministerstva dopravy ČR.

Mobilita je označení pro pohyb lidí i věcí

Plán mobility se nezaměřuje jenom na investiční opatření, která se týkají rozvoje dopravní infrastruktury, ale také na měkká opatření umožňující vzdělávat a měnit dopravní chování obyvatel města Brna.

Důvody, proč plán mobility vznikl:

 • Dokončení velkého městského okruhu
 • Ustavení ochranného systému před tranzitní dopravou (X43, rozšíření D1)
 • Přesun nádraží a napojení Brna na vysokorychlostní trať, zachování umístění Brna na tratích TEN-T
 • Zavedení rezidentního parkování a vybudování systemu parkovišť P+R
 • Důraz na segregaci tramvajových tratí
 • Rozvoj cyklistické sítě včetně řešení problémových míst (křižovatky, přejezdy)
 • Odstraňování slabých míst pěší infrastruktury
 • Lepší koordinace dopravních staveb
 • Rozvoj infrastruktury pro elektromobily
 • Rozvoj dopravní telematiky včetně přípravy infrastruktury na autonomní automobily

Vize Brna v roce 2050

V roce 2050 se Brno umísťuje na prvním místě žebříčku hodnotícího kvalitu života ve městech. Žije zde 480 tisíc spokojených obyvatel, kteří ani ve volných dnech nepotřebují odjíždět z města za čistým vzduchem. Žije se zde velmi snadno bez automobilu. Brno je město krátkých cest s propojenými a navazujícími dopravními mody. Mobilita jakožto stavební kámen kvality života ve městě se stává hlavním politickým tématem, obyvatelé se zde již 35 let aktivně zapojují do tématu městské mobility s tvůrčími podněty.

Senioři ani hendikepovaní v Brně nepociťují žádné omezení cestovních návyků. Zároveň je město na základě široké datové základny schopno v oblasti mobility pružně reagovat nejen na trendy v dopravě, ale i demografii, ekonomice a migraci obyvatel.

Cíle dle vybraných oblastí

Podíl cest udržitelných druhů dopravy (veřejná doprava, cyklo, pěší)
 • Zvýšit podíl cest veřejné, cyklistické a pěší dopravy (tzv. modal split)
 • Zvýšit integraci udržitelných druhů dopravy (podíl multimodálních cest) a zrychlit veřejnou dopravu (cestovní rychlost na referenčních cestách MHD o 15% vyšší v roce 2030)
 • Zvýšit počet domácností nevlastnících auto (o 20% do roku 2050)
Komunikační síť města a kvalita veřejných prostor
 • Nezvyšovat kapacity komunikační sítě pro individuální automobilovou dopravu v centrální části uvnitř města, po dobudování ochranného dopravního systému (zachování celkového počtu parkovacích míst v širším centru města na úrovni potřebnosti)
 • Zvýšit dostupnost a atraktivitu udržitelných forem dopravy města a jeho zázemí (např. příměstské železnice), (podíl příměstské železnice na referenčních cestách vzroste do roku 2030 o 20 % na úkor individuální automobilové dopravy)
 • Zvýšit počet a kvalitu veřejných prostor (nárůst podílu spokojených obyvatel města s veřejnými prostory o 30% do roku 2030)
Organizace a řízení dopravy a poptávky po dopravě
 • Propojit dopravní a územní plánování, zavést principy integrovaného dopravního plánování včetně posílení významu telematických systémů
 • Zavést komplexní plánování dopravy zaměstnanců a návštěvníků velkých podniků a institucí včetně záměrů generujících dopravu (např. Plány mobility pro obchodní centra), (firemní plány mobility povinné pro organizace s více než 100 zaměstnanci do roku 2020, a s více než 50 zaměstnanci do roku 2025)
 • Zavést vzdělávání, školení, osvětu v oblasti městské mobility a informovanost účastníků dopravního provozu
Ochrana obyvatel před negativními vlivy dopravy
 • Snížit počet dopravních nehod (plnit národní cíle, např. snížení počtu obětí dopravních nehod do roku 2025 na polovinu oproti roku 2015)
 • Snížit podíl obyvatel trpících nadlimitním hlukem z dopravy (do roku 2025 trpí nadlimitním hlukem z dopravy méně než 5% obyvatel města)
 • Snížit emise skleníkových plynů a snížit energetickou náročnost dopravy na cestujícího (čtyřnásobný pokles emisí skleníkových plynů do roku 2050 oproti roku 2010, nebo: 1 tuna ekv. CO2 na osobu ročně do roku 2050); pokles celkové energetické spotřeby v dopravě na cestujícího o 20 % do roku 2050)
 • Zajistit spolehlivost dopravního systému při mimořádných událostech
 • Minimalizovat negativní dopady citylogistiky
 • Zvýšit podíl cest veřejné, cyklistické a pěší dopravy (tzv. modal split)
 • Zvýšit integraci udržitelných druhů dopravy (podíl multimodálních cest) a zrychlit veřejnou dopravu (cestovní rychlost na referenčních cestách MHD o 15% vyšší v roce 2030)
 • Zvýšit počet domácností nevlastnících auto (o 20% do roku 2050)

Akční plán

Akční plán je klíčovým dokumentem Plánu udržitelné městské mobility (dále jen „Plán mobility“), který tvoří most mezi teoretickým základem Plánu mobility a jeho uvedením v praxi. Nedílnou součástí Akčního plánu je i rozpočtový a časový harmonogram, zařazují se do něj akce, které jsou ve fázi projektové přípravy, případně již v realizaci. Akční plán se vytváří každoročně.