Plán mobility

Udržitelný rozvoj mobility je důležitý nejen pro vaši bezpečnost.

Co je Plán mobility?

Plán mobility je strategický dokument, který na základě odborných analýz, ale také ve spolupráci s obyvateli města, stakeholdery a odborníky atd. stanoví cíle a sestaví seznam opatření v oblasti mobility – jejich realizace pak pomůže ke zlepšení kvality života ve městě. Plán mobility se připravuje ve třech fázích. Každá z nich bude projednána s odbornou i laickou veřejností a poté předložena voleným orgánům města ke schválení. Důležitým prvkem tohoto dokumentu je také hodnocení účinnosti navržených opatření.

Mobilita je označení pro pohyb lidí i věcí

Plán mobility se nezaměřuje jenom na investiční opatření, která se týkají rozvoje dopravní infrastruktury, ale také na měkká opatření umožňující vzdělávat a měnit dopravní chování obyvatel města Brna.

Důvody, proč plán mobility vznikl:

 • Dokončení velkého městského okruhu
 • Ustavení ochranného systému před tranzitní dopravou (X43, rozšíření D1)
 • Přesun nádraží a napojení Brna na vysokorychlostní trať, zachování umístění Brna na tratích TEN-T
 • Zavedení rezidentního parkování a vybudování systemu parkovišť P+R
 • Důraz na segregaci tramvajových tratí
 • Rozvoj cyklistické sítě včetně řešení problémových míst (křižovatky, přejezdy)
 • Odstraňování slabých míst pěší infrastruktury
 • Lepší koordinace dopravních staveb
 • Rozvoj infrastruktury pro elektromobily
 • Rozvoj dopravní telematiky včetně přípravy infrastruktury na autonomní automobily

Vize Brna v roce 2050

V roce 2050 se Brno umísťuje na prvním místě žebříčku hodnotícího kvalitu života ve městech. Žije zde 480 tisíc spokojených obyvatel, kteří ani ve volných dnech nepotřebují odjíždět z města za čistým vzduchem. Žije se zde velmi snadno bez automobilu. Brno je město krátkých cest s propojenými a navazujícími dopravními mody. Mobilita jakožto stavební kámen kvality života ve městě se stává hlavním politickým tématem, obyvatelé se zde již 35 let aktivně zapojují do tématu městské mobility s tvůrčími podněty.

Senioři ani hendikepovaní v Brně nepociťují žádné omezení cestovních návyků. Zároveň je město na základě široké datové základny schopno v oblasti mobility pružně reagovat nejen na trendy v dopravě, ale i demografii, ekonomice a migraci obyvatel.

Cíle dle vybraných oblastí

Podíl cest udržitelných druhů dopravy (veřejná doprava, cyklo, pěší)
 • Zvýšit podíl cest veřejné, cyklistické a pěší dopravy (tzv. modal split)
 • Zvýšit integraci udržitelných druhů dopravy (podíl multimodálních cest) a zrychlit veřejnou dopravu (cestovní rychlost na referenčních cestách MHD o 15% vyšší v roce 2030)
 • Zvýšit počet domácností nevlastnících auto (o 20% do roku 2050)
Komunikační síť města a kvalita veřejných prostor
 • Nezvyšovat kapacity komunikační sítě pro individuální automobilovou dopravu v centrální části uvnitř města, po dobudování ochranného dopravního systému (zachování celkového počtu parkovacích míst v širším centru města na úrovni potřebnosti)
 • Zvýšit dostupnost a atraktivitu udržitelných forem dopravy města a jeho zázemí (např. příměstské železnice), (podíl příměstské železnice na referenčních cestách vzroste do roku 2030 o 20 % na úkor individuální automobilové dopravy)
 • Zvýšit počet a kvalitu veřejných prostor (nárůst podílu spokojených obyvatel města s veřejnými prostory o 30% do roku 2030)
Organizace a řízení dopravy a poptávky po dopravě
 • Propojit dopravní a územní plánování, zavést principy integrovaného dopravního plánování včetně posílení významu telematických systémů
 • Zavést komplexní plánování dopravy zaměstnanců a návštěvníků velkých podniků a institucí včetně záměrů generujících dopravu (např. Plány mobility pro obchodní centra), (firemní plány mobility povinné pro organizace s více než 100 zaměstnanci do roku 2020, a s více než 50 zaměstnanci do roku 2025)
 • Zavést vzdělávání, školení, osvětu v oblasti městské mobility a informovanost účastníků dopravního provozu
Ochrana obyvatel před negativními vlivy dopravy
 • Snížit počet dopravních nehod (plnit národní cíle, např. snížení počtu obětí dopravních nehod do roku 2025 na polovinu oproti roku 2015)
 • Snížit podíl obyvatel trpících nadlimitním hlukem z dopravy (do roku 2025 trpí nadlimitním hlukem z dopravy méně než 5% obyvatel města)
 • Snížit emise skleníkových plynů a snížit energetickou náročnost dopravy na cestujícího (čtyřnásobný pokles emisí skleníkových plynů do roku 2050 oproti roku 2010, nebo: 1 tuna ekv. CO2 na osobu ročně do roku 2050); pokles celkové energetické spotřeby v dopravě na cestujícího o 20 % do roku 2050)
 • Zajistit spolehlivost dopravního systému při mimořádných událostech
 • Minimalizovat negativní dopady citylogistiky
 • Zvýšit podíl cest veřejné, cyklistické a pěší dopravy (tzv. modal split)
 • Zvýšit integraci udržitelných druhů dopravy (podíl multimodálních cest) a zrychlit veřejnou dopravu (cestovní rychlost na referenčních cestách MHD o 15% vyšší v roce 2030)
 • Zvýšit počet domácností nevlastnících auto (o 20% do roku 2050)

Akční plán

Akční plán je klíčovým dokumentem Plánu udržitelné městské mobility (dále jen „Plán mobility“), který tvoří most mezi teoretickým základem Plánu mobility a jeho uvedením v praxi. Nedílnou součástí Akčního plánu je i rozpočtový a časový harmonogram, zařazují se do něj akce, které jsou ve fázi projektové přípravy, případně již v realizaci. Akční plán se vytváří každoročně.