Často kladené dotazy

Ohledně Plánu mobility

01

Co je Plán mobility?

Plán mobility je strategický dokument, který na základě odborných analýz, ale také ve spolupráci s obyvateli města, stakeholdery a odborníky atd. stanoví cíle a sestaví seznam opatření v oblasti mobility – jejich realizace pak pomůže ke zlepšení kvality života ve městě. Plán mobility se připravuje ve třech fázích. Každá z nich bude projednána s odbornou i laickou veřejností a poté předložena voleným orgánům města ke schválení. Důležitým prvkem tohoto dokumentu je také hodnocení účinnosti navržených opatření.

02

Proč mobilita?

Mobilita je označení pro pohyb lidí i věcí. Plán mobility se nezaměřuje pouze na opatření, která se týkají rozvoje dopravní infrastruktury, ale také na opatření, která mohou změnit dopravní chování obyvatel města Brna.

03

Na jaké druhy dopravy je zaměřen?

Plán mobility je zaměřen na pohyb lidí i věcí, proto se orientuje na všechny druhy dopravy: pěší, cyklistickou, veřejnou, automobilovou (včetně parkování a zásobování), leteckou i lodní.

04

Jak probíhá proces jeho tvorby?

Odborná firma (AF-CITYPLAN. s.r.o.) připravila koncept jednotlivých částí Plánu mobility (Analytická část, Návrhová část, Akční plán udržitelné městské mobility města Brna – seznam projektů). Tyto části se následně rozeslaly k připomínkování městským částem, organizacím (např. Dopravní podnik Města Brna, Jihomoravský kraj, Brněnské komunikace, atd.)

05

Kdo Plán mobility schvaluje?

Jednotlivé části Plánu mobility (Analytická část, Návrhová část, Akční plán udržitelné městské mobility města Brna – seznam projektů) se projednávají v Komisích Rady města Brna a v Radě města Brna. Závěrečný výstup tzv. Akční plán bude schválen Zastupitelstvem města Brna.

06

Na jak dlouho Plán mobility platí, jak často se aktualizuje?

Příprava Plánu mobility probíhá jako cyklus. Předpokládáme, že každých 5 – 10 let bude proces Plánu mobility opět zahájen analýzou stavu dopravních systémů a návrhem vhodných opatření.

07

Plánuje vedení města veřejné diskuze?

Ano, v rámci přípravy Plánu mobility jsou plánovány veřejné diskuse.

Další veřejné diskuse budou probíhat dle průběhu zpracování dalších částí Plánu mobility a termíny budou zveřejněny na www.brnoinmotion.cz

08

Jak se můžu zapojit?

Do přípravy Plánu mobility se můžete zapojit v rámci veřejných diskusí. Komentáře či náměty lze zaslat také elektronicky na e-mail (info@brnoinmotion.cz) nebo poštou na Odbor dopravy, Oddělení koncepce dopravy, Kounicova 67, 601 67 Brno.

09

Kam se mohu obrátit, mám-li připomínku nebo dotaz?

Pokud máte dotaz nebo připomínku, můžete ji poslat na email: info@brnoinmotion.cz nebo také poštou na adresu Odbor dopravy, Oddělení koncepce dopravy, Kounicova 67, 601 67 Brno.