Projekt SCHOOLHOODS

Bezpečná, ekologická a šťastná cesta do školy

O projektu

“SCHOOLHOODS – Schools as the focal point of an integrated planning approach for 15-minute neighbourhoods and a green urban mobility transition” je realizován v rámci Action planning Networks (Integrovaných akčních plánů) operačního programu URBACT IV.

Doba realizace projektu je od června 2023 do prosince 2025.

Statutární město Brno se projektu účastní jako partner s finanční účastí. Projekt byl podpořen rozhodnutím Monitorovacího výboru programu URBACT IV ke dni 31. 5. 2023.

Projekt SCHOOLHOODS se zaměřuje na školní mobilitu a veřejný prostor v okolí škol. Žáci jsou často voženi do škol auty rodičů, což přináší řadu negativních důsledků, jako například zvýšený provoz aut v okolí škol, který představuje riziko pro ostatní děti.

Těmto dováženým dětem tak chybí:

 • dostatečný fyzický pohyb, který je pro jejich vývoj nezbytný,
 • navazování sociálních kontaktů s vrstevníky cestou do školy,
 • jako pasivním účastníkům jim také chybí postupné získávání vlastních zkušenostní s pohybem v provozu.

Na druhou stranu je však také zapotřebí okolí školy vhodně přizpůsobit pro samostatný bezpečný pohyb dětí včetně vhodných míst pro jejich setkávání.

Cíle projektu

Cílem projektu je vytvořit díky vzájemnému vyměňování znalostí a zkušeností akční plán školní mobility připravený k realizaci, který navrhuje vhodná řešení a úpravy 15minutového okolí školy.

Realizace projektu v rámci této výzvy bude probíhat na dvou úrovních:

 • úroveň integrovaného plánování a managementu na úrovni konsorcia,
 • místní aktivity, které jsou realizovány prostřednictvím místních URBACT skupin (URBACT Local Groups, dále ULG), do kterých jsou zapojeni místní stakeholdeři.

Cílovou skupinou realizace projektu je obyvatelstvo na území města Brno, konkrétně žáci a jejich rodiče, učitelé a vedení škol, v okolí školy rezidenti, obchodníci a další.

Realizace projektu bude znamenat zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví cílových skupin, zlepšení kompetencí dětí v chování v dopravních situacích a mimo jiné zapojení cílových skupin do tvorby akčního plánu.

Realizace

Realizace projektu podpoří města a obce v jejich přechodu k zelené školní městské mobilitě prostřednictvím integrovaných akčních plánů a výměny zkušeností a znalostí v rámci projektového konsorcia. Následná realizace vytvořeného akčního plánu školní mobility by mohla být financována například z Fondu mobility.

Toto téma školní mobility je velmi blízké projektům, které jsou současně řešeny odborem dopravy, ať už se jedná o výuku dopravní výchovy, projekt Bezpečné cesty do škol, projekt pastelky a další. Bude tedy možné je buď vhodně začlenit do projektu nebo na ně navázat.

Do projektu je zapojeno osm evropských měst a obcí:

 • město Rethymno, Řecko – vedoucí město
 • město Brašov, Rumunsko
 • město Zadar, Chorvatsko
 • město Skawina, Polsko
 • město Guía de Isora, Španělsko
 • město Turku, Finsko
 • město Brno, Česká republika
 • město Parma, Itálie.

Vedoucí město, jako hlavní partner projektu, je při realizaci projektu odpovědné za celé konsorcium, je příjemcem dotace na základě uzavřené Subsidy Contract (Smlouvy o poskytnutí dotace) a komunikuje s poskytovatelem dotace. Konsorcium partnerů je vytvořeno prostřednictvím Joint Convention (Společné úmluvy) o partnerství při realizaci projektu uzavřené mezi hlavním partnerem projektu a projektovými partnery.

Město Brno bude v projektu realizovat následující aktivity:

 • učit se od projektových partnerů a přenášet poznatky a zkušenosti zaměřené na podporu udržitelných a bezpečných cest dětí do školy,
 • plánovat způsoby zklidnění dopravy v oblasti škol s využitím myšlenek konceptu 15minutového města,
 • ověřovat dopady intervencí do veřejného prostoru v rámci školní docházky, okolí škol, dopravního vzdělávání (např. naučit se řešit dopravní výchovu dětí i dospělých, akce jako soutěže týkající se zelené a bezpečné docházky do škol),
 • vytvářet monitorací a hodnotící struktury a dokončovat práci na integrovaném akčním plánu připraveném k zahájení jeho realizace,
 • přispívat k ekologické školní mobilitě a zvýšení bezpečnosti silničního provozu pro žáky.

Aktuální stav projektu

Momentálně dochází ke tvoření ULG. „Core ULG“ společná pro vybrané školy bude tvořena ze zástupců odboru dopravy (projektové manažerky, cyklo koordinátorka), odboru školství a mládeže, dopravním expertem a politickým zástupcem města Brna. Dle zvolených škol budou ULG dále tvořit zástupci dětí, rodičů, školy, městské části, Městské policie Brno a dle potřeby ostatní zástupci.

V záři byly osloveny brněnské základní školy ohledně možnosti zapojit se do projektu. Zájem projevily čtyři školy a na základě doporučení hlavního experta projektu byly vybrány dvě školy – ZŠ Tuháčkova a ZŠ Krásného.