I/42 Brno, VMO – Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO – Rokytova

Základní informace o projektu:

 • 1 200 metrů nového úseku VMO
 • 20 km délky celého okruhu

Investice je spojnicí mezi Provazníkovou a Rokytovou ulicí s dlouhodobým výhledem na stavbu „Tunel Vinohrady“, resp. stavbu VMO Rokytova–Jedovnická. Tato stavba po vybudování významnou měrou odlehčí dnes již zcela přetížené Svatoplukově ulici a  křižovatce Provazníkova–Karlova od dopravy směřující do sídliště Vinohrady a Líšeň.

Celý úsek je součástí trasy silnice I/42, která v řešeném úseku prochází zastavěným územím města Brna v jeho severovýchodní části územím městských částí Brno-sever, Maloměřice a Židenice.

Trasa silnice I/42 tvoří III. městský okruh a je významnou součástí „Základního komunikačního systému“ Brna, zároveň je součástí silniční sítě České republiky a dílčí část i mezinárodní silniční sítě E461. Z hlediska celoměstské dopravní struktury bude velký městský okruh (VMO) jako celek zajišťovat vnější, tranzitní i cílové mimoměstské a vnitroměstské dopravní vztahy a tím výrazně odlehčí vnitroměstským komunikacím.

 • Předpokládané ukončení prací: červenec 2024
 • Cena projektu bez DPH: 2.356 mil. Kč, z toho
  • Rokytova: 1.066 mil. Kč
  • Tomkovo náměstí: 1.276 mil. Kč
  • Trasa kabelů pro dopravní zařízení: 3 mil. Kč
  • TB linka Merhautova – smyčka Kohoutova: 11 mil. Kč

Detailní informace

Stavba VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova, byly původně plánovány jako dvě samostatné stavby velkého městského okruhu. V průběhu přípravy byla spojeny a po jejich dokončení tak dojde k propojení od Husovického tunelu až po ulici Rokytova s dlouhodobým výhledem na stavbu tunelu Vinohrady.  

Nová trasa komunikace je vedena ve stejném směrovém koridoru jako současná. Trasa je navržena od Husovického tunelu, mimoúrovňově přes Tomkovo náměstí, řeku Svitavu a napojení na Karlovu ulici, dále pak mimoúrovňově přes Maloměřické nádraží až na ulici Rokytovu.  

Statutární město Brno má podíl především na přípravě území pro stavbu, vybudování obslužných komunikací k zahradám, k domům a garážím apod., vybudování veřejného osvětlení, světelně řízených křižovatek, chodníků zastávek MHD, vybudování inženýrských sítí. Největším objektem z hlediska financování bude lávka přes řeku Svitavu. 

Celá trasa VMO přes Tomkovo náměstí je vedena v území schváleném v Územním plánu města Brna jako sběrná místní komunikace funkční třídy B1 směrově rozdělená, základní kategorie MS 24,00 s návrhovou rychlostí Vn=60km/h. Trasa je navržena jako dělený čtyřpruh a dosahuje délky 680 metrů. Trasa mimoúrovňově překonává Tomkovo náměstí, řeku Svitavu. Mostní objekty budou zbudovány nově. Současný most přes Svitavu bude demontován. Tomkovo náměstí s VMO bude napojeno mimoúrovňovou křižovatkou deltovitého tvaru. Tato křižovatka umožňuje všesměrné propojení. Budoucí křižovatka nad Karlovou ulicí je výhledově řešena jako poloviční kosodélná bez možnosti všesměrného propojení. Napojení VMO a Tomkova náměstí je umožněno jednopruhovými jednosměrnými větvemi.  

Součástí hlavní trasy je i vybudování přilehlých chodníků, a to jak pro veřejnost, tak také chodníky revizní. V celé délce trasy jsou navrženy protihluková opatření. Protihlukové stěny lemující chodníky u trasy budou navrženy i s průběžnou konstrukcí, zaručující bezpečnost chodců (zábradlí). Hlavní trasa je takřka v celém úseku vedena na opěrných zdech. Stavba se nachází v zátopovém území řeky Svitavy na ploše záplavy Q100.  

Úsek VMO – Rokytova kříží mimoúrovňově ulici Karlovu, Maloměřické seřaďovací nádraží, areál autoparku Svatoplukova a Kulkovu ulici. Výhledově má na tuto stavbu navázat úsek MÚK Rokytova–Jedovnická s vedením trasy nad Rokytovou ulicí do plánovaného tunelu pod Akátkami.  

Časová osa

Rozhodnutí o umístění stavby

duben 2011

Podání žádosti o stavební povolení

duben 2019

Zahájení stavebních prací

červenec 2021

Předpokládané uvedení do provozu

červenec 2024
Strategický cíl
Nezvyšovat kapacity komunikační sítě pro IAD v centrální části uvnitř města po dobudování ochranného dopravního systému (zachování celkového počtu parkovacích míst v širším centru města na úrovni potřebnosti)
Specifický cíl
Dobudování sítě sběrných komunikací a vazeb na nadregionální síť
Stav
Realizace projektu
Náklady (tis. Kč)
2 356 000
Investor
Statutární město Brno, ŘSD