Doplnění chodníku v ulici Maříkově

Základní informace o projektu:

Chodník vede podél komunikace III/4601. Nově budovaný chodník začíná u okružní křižovatky u Globusu, kde navazuje na současnou trasu pro pěší a pokračuje až ke křižovatce s ulicí Královka. Celková délka chodníku je 590 m. Ivanovický potok bude překonán lávkou pro pěší. Chodník bude v několika místech přerušen vjezdy k jednotlivým areálům. Stavba dále zahrnuje zřízení veřejného osvětlení v celém úseku nového chodníku i v části již stávajících chodníků, kde bude veřejné osvětlení doplněno až k okružní křižovatce u Globusu. Dále obsahuje přeložky potřebných inženýrských sítí. Chodník splňuje podmínky pro bezbariérové užívání staveb. Plocha chodníku je navržena z dlážděného krytu z betonové zámkové dlažby.

  • Zahájení prací: září 2020
  • Předpokládané ukončení prací: duben 2021
  • Cena projektu: 5.900.000,- Kč bez DPH

Detailní informace

Předmětem stavby je doplnění pravostranného chodníku v oblasti Maříkova, ve směru z centra města k OC Globus. Stavba se nachází v intravilánu města Brna, je umístěna v částečně zastavěném územní převážně průmyslového charakteru a je navržena v zeleném pásu, respektive na nezpevněných plochách, podél komunikace silnice III/4601. Součástí akce je i nová lávka pro pěší, kterou chodník překoná Ivanovický potok. Stavbou chodníku, a především stavbou lávky pro pěší budou dotčeny inženýrské sítě. Zejména kabely nízkého napětí (NN) a sdělovací sítě, což si vyžádá jejich přeložku či ochranu. Stavba zahrnuje dále zřízení nového veřejného osvětlení v celém úseku nového chodníku i v části se zachovaným stávajícím veřejným osvětlením (VO) u okružní křižovatky. Součástí stavby není realizace autobusové zastávky Královka, kde v současnosti probíhá řízení o získání územního rozhodnutí. S ohledem na snahu realizaci zastávky urychlit, bude spojeno územní řízení se stavebním řízením a začátek realizace se předpokládá v půlce příštího roku.

Časová osa

Schválení investičního záměru

srpen 2014

Vydání územního rozhodnutí

leden 2019

Vydání stavebního povolení

březen 2020

Zahájení realizace stavby

září 2020

Dokončení realizace stavby

duben 2021
Strategický cíl
Zvýšit počet a kvalitu veřejných prostor (nárůst podílu spokojených obyvatel města s veřejnými prostory o 30 % do r. 2030)
Specifický cíl
Zvyšování bezpečnosti ve veřejném prostoru a propojování veřejných prostor města
Stav
Dokončeno
Náklady (tis. Kč)
5 900
Investor
město