Zklidnění křižovatky Jílová-Celní

Základní informace o projektu:

Úprava křižovatky spočívá v zúžení obou ramen ul. Celní a severního ramene ul. Jílové na minimální šířku dvoupruhové obousměrné komunikace 5,5 m vysazením chodníkových ploch na severní straně obou ramen Celní a západní straně Jílové a zmenšením poloměrů obrub všech čtyř nároží chodníků. Dále se předpokládá zvednutí plochy mezi hranicemi křižovatky a její předláždění betonovou dlažbou v odlišné barvě, což současně zajistí bezbariérovost křižovatky. Těmito stavebními úpravami a novým dopravním značením bude křižovatka účinně zklidněna.

Jedná se o stavební úpravu pro zklidnění křižovatky Jílová – Celní v městské části Brno – střed. Ulice leží uvnitř oblasti obytné zástavby, která má být výhledově řešena jako zóna 30. Komunikace, ústící do křižovatky, mají šířku a poloměry nároží, neúměrné dopravnímu významu. Přes severní rameno křižovatky vede frekventovaná pěší trasa ke školským zařízením. Touto úpravou dojde ke zpomalení dopravy a větší bezpečnosti pro pěší.

Strategický cíl
Zvýšit podíl cest (modal split) veřejné cyklistické a pěší dopravy
Specifický cíl
Zlepšení prostupnosti města pro nemotorovou dopravu
Stav
Projektová příprava
Náklady (tis. Kč)
3 537
Investor
město