Železniční podjezdy v oblasti ulice Roviny

Základní informace o projektu:

Ulice Roviny je místní komunikace, která slouží jako součást jižního obchvatu městské části Brno-Chrlice, spolu s dalšími komunikacemi spojuje silnici I/52 směrem na Mikulov, dálnici D2 směrem na Bratislavu a silnici II/380 směrem na Hodonín. Zajišťuje přímé napojení průmyslových areálů přiléhajících k ulici Tovární a uvažuje se i o zaústění nové spojnice ulice Roviny a Obilní.

Aby komunikace ulice Roviny splňovala všechny budoucí požadavky na odklon průmyslové dopravy z centra Chrlic do průmyslových areálů kolem ulice Obilní, bude nutná její rekonstrukce, a to v úseku křižovatky ulice Rebešovická – Tovární, z důvodů nevhodného směrového vedení a nedostatečného uspořádání pro zvýšený provoz. Nejzávažnější dopravní závadou na této spojnici je podjezd pod železniční tratí, jehož směrové, výškové i šířkové uspořádání jsou nevyhovující a pro kamionovou dopravu a zemědělskou techniku značně limitující. Rovněž zaústění nově plánované spojovací komunikace ulice Obilní a Roviny, které má procházet stávajícím podjezdem pod železniční vlečkou, je z hlediska odbočení nevyužitelné.

Strategický cíl
Nezvyšovat kapacity komunikační sítě pro IAD v centrální části uvnitř města po dobudování ochranného dopravního systému (zachování celkového počtu parkovacích míst v širším centru města na úrovni potřebnosti)
Specifický cíl
Zlepšení plynulosti silniční dopravy na ochranném dopravním systému města
Stav
Projektová příprava
Náklady (tis. Kč)
33 000
Investor
město