Východní obchvat Žebětína

Základní informace o projektu:

Předmětem investice je výstavba 1. etapy východního obchvatu Žebětína – přeložky silnice III. třídy č. 3842 v úseku od křížku u odbočky z ul. Kohoutovické k chatám po křižovatku ulic Hostislavova a Chrpová. Jde o úsek komunikace kategorie S 7,5 s cyklopruhy po obou stranách v délce cca 1 km, začínající průsečnou křižovatkou (odbočení ze stávající ulice Kohoutovické) a končící okružní křižovatkou s ul. Hostislavovou. 

Investice bude zahrnovat vybudování komunikace s cyklopruhy a chodníkem, most přes Žebětínský potok a v prostoru okružní křižovatky chodník a odbočku pro pokračování 2. etapy obchvatu, včetně opatření proti hluku. Dále potřebné terénní úpravy a přeložky inženýrských sítí. Pro budoucí připojení rozvojové plochy Žebětína bude vybudována odbočka do tohoto území. Okružní křižovatka bude osvětlena VO, zbytek obchvatu je bez VO.

Strategický cíl
Nezvyšovat kapacity komunikační sítě pro IAD v centrální části uvnitř města po dobudování ochranného dopravního systému (zachování celkového počtu parkovacích míst v širším centru města na úrovni potřebnosti)
Specifický cíl
Dobudování sítě sběrných komunikací a vazeb na nadregionální síť
Stav
Projektová příprava
Náklady (tis. Kč)
82 300
Investor
město