I/42 Brno VMO MÚK Ostravská radiála

Základní informace o projektu:

  • 300 m dlouhý most
  • 100 m dlouhý tunel

Mimoúrovňová křižovatka Ostravská radiála tvoří ve výhledovém systému provozu v Brně klíčovou úlohu v rámci napojení na Velký městský okruh. Doprava po Brně bude po dokončení projektu plynulejší, protože odvede vozidla z rušných ulic. Řidiče pohodlně vyvede na Ostravu, Vídeň, Bratislavu nebo Prahu i do přilehlých městských částí. Zároveň se zlepší kvalita ovzduší, protože plynulá doprava nepředstavuje takovou ekologickou zátěž jako auta popojíždějící v kolonách. Ostravská radiála spojí dálnici D1 s Velkým městským okruhem.

Detailní informace

Stavba začíná za MÚK Líšeňská. Odtud je vedena v trase stávající silnice II/373 kolem areálu Zetoru a Spalovny. Připojení Spalovny je zajištěno novou dvoupruhovou účelovou komunikací, která je na VMO napojena v km 10,8. Styková křižovatka ulic Jedovnická x Bělohorská bude nahrazena MÚK Bělohorská umožňující sjezd a  nájezd ve směru VMO sever – Bělohorská a opačně. Ulice Bělohorská bude přestavěna na směrově dělený čtyřpruh. Samotná MÚK Ostravská radiála v  km 11,7 je navržena jako útvarová křižovatka. Za ní VMO pokračuje osmipolovou estakádou přes tramvajovou a železniční trať a Ostravskou radiálu. V zářezu trasa VMO podchází ulici Olomouckou, na které je navržen přesýpaný most. Trasa dále pokračuje k MÚK Průmyslová s Průmyslovou radiálou, která řeší propojení VMO s Černovickou terasou. Do Průmyslové ulice je zapojena přeložka Černovické ulice. VMO se napojuje do stopy silnice II/374, která bude přestavěna. Stavba končí za mostem přes Havraní ulici.

Časová osa

Zpracování technicko-ekonomické studie

leden 2016

Schválení záměru projektu

leden 2020

Vydání územního rozhodnutí

leden 2023

Zahájení stavby

leden 2026

Uvedení do provozu

leden 2029
Stav
Projektová příprava
Náklady (tis. Kč)
3 640 000