I/42 Brno, VMO Bauerova

Základní informace o projektu:

Stavba v Pisárkách řeší předpokládanou novou dopravní situaci v rámci zprovoznění velkého městského okruhu (VMO). Vyšší dopravní zátěž je očekávaná i v souvislosti s výstavbou multifunkční arény a lanovou dráhou do kampusu. Zlepší se také dostupnost chodců a cyklistů k Riviéře, protože v rámci stavby vzniknou dvě lávky a pěší doprava bude vedena mimo VMO. Silnice bude mít 4 pruhy a okolo vzniknou rozlehlá a celoročně využitelná parkoviště pro 1.700 vozidel.

  • Současný stav: Příprava veřejné zakázky na výběr zhotovitele 
  • Předpokládané investiční náklady: 580 mil. Kč bez DPH 
  • Harmonogram: předpoklad realizace 2022–2023

Detailní informace

Stavba „I/42 Brno VMO Bauerova“ tvoří jednu z nezbytných částí Velkého městského okruhu v Brně. Tato stavba dotváří jihozápadní segment trasy VMO, který zlepší plynulost a bezpečnost silničního provozu v oblasti městské části Pisárky. Zároveň zajistí propojení již existující a plánované částí VMO. 

Naplánovaná stavba je koncipována tak, aby došlo k napravení stávajících nedostatků v dopravním řešení VMO a ke zvládnutí nové dopravní situace, související s výstavbou multifunkčního sportovního a kulturního pavilónu (MSKP), propojení do kampusu lanovou dráhou a celoročně využitelných rozlehlých parkovišť. 

Pro obsluhu území a areálů je navržena nová městská komunikace – tzv. „prodloužená ulice Křížkovského“ – od Velodromu až po MÚK Pražská radiála. V rámci stavby budou také zrušeny stávající zastávky MHD a úrovňová křížení. Místní a pěší doprava bude vedena mimo samotný VMO. Vzniknou dvě pohodlné trasy pro pěší a cyklisty, na straně v prostoru MSKP ve směru Lipová a lávka v prostoru areálu stávající zastávky u Velodromu. Z dopravně-inženýrského hlediska se jedná o významný krok ke zvýšení kapacity, bezpečnosti a plynulosti provozu v jižní části brněnského VMO. Návrh je zpracován při maximálním využití stávajících pozemků a celé řešení projektu je navrženo tak, aby nebyl potřeba zábor sousedních pozemků.  

Cílem je bezpečnější a plynulejší provoz, přechody pro chodce k Riviéře nahradí dvě lávky pro chodce a cyklisty. Připojení celé Riviéry povede z prostoru Favorit pomocí ramp na pravé odbočení. Zrušeno bude také parkování podél silnice ve směru do Pisárek. Silnice bude mít čtyři pruhy, přičemž protisměrné jízdní pruhy budou ve středu oddělené fyzickou zábranou (betonová svodidla). Nově navrhovaná stavba je koncipována k napravení stávajících nedostatků v dopravním řešení VMO a ke zvládnutí nové dopravní situace, související s dostavbou „I/42 Brno VMO Žabovřeská“, přípravou staveb: multifunkční hala, propojení do Kampusu lanovou dráhou a celoročně využitelných rozlehlých parkovišť pro celkem cca 1.700 vozidel.  

Stavba řeší mimo jiné:  

  • úpravu příčného uspořádání VMO v 1. etapě na kategorii MR4dc -/18,75/80,  
  • pro obsluhu území a areálů je navržena nová městská komunikace – tzv. „prodloužená ulice Křížkovského“, a to od Velodromu až po MÚK Hlinky,  
  • HZS JmK bude napojen jak na novou ulici Křížkovského, tak bude umožněn výjezd na VMO ve směru Svitavy za pomoci SSZ,  
  • budou zrušeny stávající zastávky MHD a úrovňová křížení – tedy místní a pěší doprava bude vedena mimo samotné VMO,  
  • koordinaci se sousedními stavbami ŘSD ČR sil. I/42 VMO Žabovřeská a VMO tunel Červený kopec,  
  • zohledněna je městem Brno připravovaná stavba „Úprava křižovatky u 4. brány BVV“  

Časová osa

Příprava veřejné zakázky na výběr zhotovitele

listopad 2021
Strategický cíl
Nezvyšovat kapacity komunikační sítě pro IAD v centrální části uvnitř města po dobudování ochranného dopravního systému (zachování celkového počtu parkovacích míst v širším centru města na úrovni potřebnosti)
Specifický cíl
Dobudování sítě sběrných komunikací a vazeb na nadregionální síť
Stav
Projektová příprava
Náklady (tis. Kč)
580 mil. Kč bez DPH
Investor
Statutární město Brno, ŘSD