Úprava křižovatky Odbojářská – Pod Horkou a chodník Živného

Základní informace o projektu:

Investice je složena ze dvou plošně a funkčně svázaných staveb, jež by měly být realizovány současně. Stavební úpravy se týkají cca 65 m délky živičné vozovky v ul. Odbojářské v křížení s ulicemi Živného a Pod Horkou a cca 7 m vozovky v ul. Pod Horkou. Nový chodník v ul. Živného navazuje na nároží s Odbojářskou na stávající chodník a na nový přechod, končí u parkoviště za domem Živného č.o. 13. Součet ploch betonových zámkových dlažeb přestavovaných ostrůvků a prahu je cca 163 m2, plocha nové zámkové dlažby chodníku 222 m2, plocha nových živičných povrchů vozovky cca 90 m2. Příslušná dvoubarevná úprava vodorovného značení na Odbojářské bude provedena v délce cca 95 m. V ústí ul. Pod Horkou bude nově vybudován dlouhý příčný práh pro zklidnění vjezdu do zóny 30. 

Důvodem úpravy je snaha zvýšit bezpečnost a plynulost cyklistické dopravy a postupně vybudovat cyklotrasu Bystrc I – Bystrc II a doplnit chybějící chodník na ul. Živného. 

Strategický cíl
Nezvyšovat kapacity komunikační sítě pro IAD v centrální části uvnitř města po dobudování ochranného dopravního systému (zachování celkového počtu parkovacích míst v širším centru města na úrovni potřebnosti)
Specifický cíl
Dobudování sítě sběrných komunikací a vazeb na nadregionální síť
Stav
Projektová příprava
Náklady (tis. Kč)
1 900
Investor
město