Úprava komunikací u smyčky v Obřanech

Základní informace o projektu:

Předmětem investice je zpevnění prašných koncových úseků předjízdných pruhů na konci ulice Obřanské a navazujícího volného prostranství pod železničním mostem v těsné blízkosti tramvajové smyčky v městské části Brno – Maloměřice a Obřany, včetně odvodnění plochy, následného vyznačení cca 23 parkovacích míst pro vozidla osobní dopravy a napojení tohoto parkoviště na pěší chodník vedoucí při jižním okraji tramvajové smyčky na ulici Babická. Dále je předmětem IZ zpevnění krajů stávající vozovky uvnitř tramvajové smyčky osazením zvýšených silničních obrubníků a obnovení zeleně v nejbližším okolí stavebních úprav.

Realizací investice bude docíleno organizovaného parkování a zvýšení kapacity parkování v návaznosti na turistické a cyklistické trasy kolem řeky Svitavy, které propojují město Brno s okolními obcemi. Dojde k odlehčení dopravní zátěže ulice Babické, kde zejména v cyklistické sezóně snižují parkující auta místním obyvatelům kvalitu bydlení a v neposlední řadě bude zlepšena užitná hodnota a celkový vzhled místa. 

Strategický cíl
Nezvyšovat kapacity komunikační sítě pro IAD v centrální části uvnitř města po dobudování ochranného dopravního systému (zachování celkového počtu parkovacích míst v širším centru města na úrovni potřebnosti)
Specifický cíl
Dobudování sítě sběrných komunikací a vazeb na nadregionální síť
Stav
Realizace projektu
Náklady (tis. Kč)
8 050
Investor
město