Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích

Základní informace o projektu:

  • 912 metrů dlouhá trať
  • 619 metrů dlouhý tunel
  • 40 000 přepravených osob denně

Tisíce studentů, výzkumníků, lékařů i pacientů, kteří každodenně míří do oblasti bohunického kampusu, se musí zatím spoléhat jen na autobusy a trolejbusy mířící do této lokality především z Mendlova náměstí. Díky nové tramvajové trati by mělo být toto území městskou hromadnou dopravou již brzy dostupnější. Pohodlnější cestování pro více cestujících městskou hromadnou dopravou do Univerzitního kampusu v Bohunicích a k fakultní nemocnici zajistí nová tramvajová trať z Osové. Brno a Dopravní podnik města Brna nyní pokročily s přípravou tohoto dlouho zamýšleného projektu.

V Bohunicích mezi ulicemi Jihlavská, Bítešská a Kamenice jsou umístěny významné veřejné instituce i rozvíjející se nákupní centrum. Připravuje se také další rozvoj tohoto území – například stavba studentských ubytovacích kapacit, rozšíření služeb nemocnice či výstavba sportovního stadionu. Je proto potřeba zajistit dostatečné napojení této oblasti na městskou hromadnou dopravou. Přivést do těchto míst tramvaj a spojit lokalitu s centrem města je proto jedním ze strategických projektů města Brna.

Detailní informace

V souvislosti s pokračující výstavbou Univerzitního kampusu MU Brno, výstavbou studentských ubytovacích kapacit a spolu s rozšiřováním služeb FN Brno dochází postupně k narůstání potřeby zkapacitnění obsluhy předmětného území městskou hromadnou dopravou. 

Nová tramvajová trať bude páteří dopravní obsluhy městkou hromadnou dopravou. Na území vymezeném ulicemi Jihlavská – Bítešská – Kamenice jsou umístěny významné veřejné instituce Fakultní nemocnice Brno a Univerzitního kampusu MU Brno a rozvíjející se nákupní centrum Campus Square. Obsluha městskou hromadnou dopravou je v současnosti zajišťována trolejbusovými a autobusovými linkami. Zvyšující se kapacitní nároky na hromadnou dopravu však není dále možné řešit zvyšováním počtu a četnosti stávajících trolejbusových a autobusových linek, a to jak z důvodu kapacitní propustnosti komunikací, tak i z hlediska dopadů na životní prostředí. Jedinou alternativou je zavést do území kolejovou dopravu.

Jedná se o výstavbu prodloužení tramvajové trati v celkové délce cca 870 m, a to odbočením ze stávající trati v místě zastávky „Osová“ (Brno, sídliště Bohunice) s konečnou úvratí v zastávce „Nemocnice Bohunice“ v prostoru před Fakultní nemocnicí s poliklinikou v Brně-Bohunicích (dále jen FN Brno). Tramvajová trať (dále jen TT) bude ve většině délky vedena segregovaně na samostatném tělese. Na prodloužení TT jsou navrženy dvě nové zastávky – zastávka „Jihlavská“ v místě vyústění TT z tunelu a zastávka „Nemocnice Bohunice“ v prostoru přestupního terminálu před vstupem do FN Brno s ostrovním nástupištěm a úvratí. Zastávky budou řešeny bezbariérově, s délkou nástupištní hrany optimálně 65 m a standardním vybavením. Konstrukce TT bude navržena v odhlučněném provedení.

Stavba je jedním ze strategických projektů města Brna a je spolufinancována ze zdrojů Evropské unie, Operačního programu Doprava 2014- 2020.

Časová osa

Žádost o dotaci

duben 2014

Začátek stavby

říjen 2019

Předpokládané dokončení stavby

prosinec 2022
Strategický cíl
Zvýšit integraci udržitelných druhů dopravy (podíl multimodálních cest) a zrychlit veřejnou dopravu (cestovní rychlost na referenčních cestách MHD o 15% vyšší v roce 2030)
Specifický cíl
Zlepšení dostupnosti hromadnou dopravou ve všech částech města
Stav
Realizace projektu
Náklady (tis. Kč)
1 450 000
Investor
Dopravní podnik města Brna, Statutární město Brno