Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII, VIII 

Základní informace o projektu:

Jedná se o první dvě etapy komplexního projektu protipovodňové ochrany města. Protipovodňová opatření budou provedena jako přírodě blízká protipovodňová opatření. V rámci těchto etap je řešen úsek od koupaliště Riviéra podél Poříčí po viadukt na Uhelné. Cílem je ochrana osob a majetku obyvatel města Brna před povodněmi, revitalizace vodního toku, zatraktivnění dotčeného území a uvolnění území pro další rozvoj, jelikož stávající zástavba a přestavbové plochy v blízkosti toku jsou nyní významným způsobem limitovány stanoveným záplavovým územím řeky Svratky. Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním byl stanoven v rámci projektové dokumentace na 5 823 obyvatel. 

  • Začátek stavby: 2021
  • Předpokládaný konec stavby:
  • Předpokládané náklady: 1,6 miliard Kč

Detailní informace

Protipovodňová opatření se budou týkat levého i pravého břehu řeky Svratky. Délka revitalizovaného toku činí 3,435 km, jedná se o úsek od koupaliště Riviéra podél Poříčí po viadukt na Uhelné. Projekt bude zahrnovat jednak úpravu koryta řeky, a to jeho rozšířením a rozvlněním osy toku, vytvořením brodových a tůňových úseků a zbudováním jesepů a ostrůvků. V prostoru „Červeného kopce“ bude vytvořeno slepé rameno s hlubšími tůněmi, litorálními zónami, ostrovy a mokřadem, přes který bude vybudována dřevěná lávka. Dále pak na revitalizaci řeky navazují nové zemní hráze a protipovodňové stěny. Součástí projektu je také vybudování cyklostezek v délce 2800 m a pěšin vedoucích v těsné blízkosti vody a po obslužných a promenádních stezkách v délce 5300 m. Budou doplněny lavičky, mobiliář a informační tabule. Podél ulice Poříčí bude zbudována kolonáda se vstupním objektem a výtahem pro vozíčkáře, dále se zde bude nacházet kavárna s výhledem na řeku. Součástí projektu je i kácení stromů v nezbytně nutném rozsahu. Zároveň již má město v rámci projektu naplánovanou náhradní výsadbu vhodných dřevin v celé délce nábřeží. Významnou částí projektu je i zajištění protipovodňové ochrany kanalizace a rekonstrukce kmenové stoky A a vodovodu. Díky plánovaným úpravám bude tato část města ochráněna proti stoleté vodě a zároveň zde vznikne místo pro rekreaci, sport i společenský a kulturní život.

Veškeré aktuality k protipovodňovým opatřením naleznete zde: https://voda.brno.cz/

Časová osa

Mezinárodní architektonicko-krajinářská soutěž

leden 2017

Výběr zpracovatele projektové dokumentace

leden 2018

Vydáno územní rozhodnutí

červenec 2019

Vydány stavební povolení

leden 2020

První etapa přípravných prací

únor 2021

Zahájení výběrového řízení na zhotovitele

březen 2021
Strategický cíl
Zvýšení ochrany města až na úroveň průtoku stoleté vody
Stav
Příprava projektu
Náklady (tis. Kč)
1 600
Investor
Statutární město Brno