Páteřní cyklotrasa, úsek B, rozšíření sběrné komunikace Holzova

Základní informace o projektu:

Součástí systematického rozvoje cyklodopravy v brněnské metropolitní oblasti je zabezpečení optimálního propojení města Brna s jeho zázemím. Technická studie s názvem „Studie páteřních cyklotras ZÁZEMÍ – MĚSTO BRNO“ (ADOS 2018), z níž vychází navrhovaný IZ, řeší páteřní cyklistické trasy, které mají propojit oblast Šlapanická přes Slatinu a Pozořická přes Líšeň se středem města Brna. Navrhované trasy v úsecích „A“, „B“ a „C“ jsou zčásti řešitelné změnou dopravního značení, zčásti jako postupné investice do dopravní infrastruktury. Tento úsek s názvem „Páteřní cyklotrasy, úsek „B“, rozšíření sběrné komunikace a CS Holzova“ konkrétně řeší alternativní trasování CS na Líšeň a Pozořicko. 

Důvodem požadavku na rekonstrukci extravilánového úseku místní sběrné komunikace Holzova jsou nevyhovující technické parametry stávající komunikace vzhledem k dopravní zátěži a nová potřeba využít této trasy i pro cyklodopravu. Úsek mezi vyústěním čtyřpruhové komunikace Drčkova na severu a čtyřpruhovým přemostěním ul. Ostravské je pouze dvoupruhový. To mimo jiné neumožňuje bezpečné pokračování páteřní cyklotrasy (úseku „B“) směrem do Líšně. Plánovaná cyklostezka úseku „B“ páteřní cyklotrasy prozatím končí na hraně ul Holzovy, naproti ústí ul. Malečkovy (napojení na Kandii). 

Fáze projektu: Momentálně je dokončována dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení. Očekáváme realizaci v roce 2024 – 2025

Strategický cíl
Zvýšit podíl cest (modal split) veřejné, cyklistické a pěší dopravy
Specifický cíl
Dostavba páteřních komunikací pro cyklisty a zkvalitňování stávajících tras pro cyklisty
Stav
Projektová příprava
Náklady (tis. Kč)
68 100
Investor
město