Nový chodník při ulici Jemelkova

Základní informace o projektu:

Předmětem investice je výstavba nového chodníku na východní straně komunikace Jemelkova u tramvajové smyčky ve Starém Lískovci. Nový úsek o délce cca 140 m je uvažován v trase vyšlapané pěšiny mezi vozovkou a tramvajovými kolejemi, kdy na jihu naváže na stávající zpevněnou plochu nástupiště tramvajové zastávky ve směru do centra, na severu vyústí u odbočky k soukromému skladovému objektu. Vzhledem k tomu, že trasa chodníku vede svažitým terénem, kde jsou dále umístěny sloupy trakčního vedení, sloupy VO, venkovní elektrické rozvaděče a propustek, bude nutné v rámci investice vybudovat opěrnou zídku, přeložit dva stožáry trakčního vedení a čtyři sloupy VO, dva rozvaděče a prodloužit stávající propustek pod vozovkou cca o 1,5 m.

V současné době je v trase uvažovaného chodníku vyšlapaná pěšina, kterou využívá většina obyvatel Nového Lískovce pro zkrácení cesty na zastávku tramvaje. Plánovanou investicí dojde k oficiálnímu propojení tramvajové zastávky se stávajícím chodníkem a také ke zvýšení bezpečnosti chodců, kteří jsou jinak nuceni, za současné situace a při použití chodníku na západní straně ulice Jemelkova, na úseku cca 150 m přejít po dvou přechodech přes místní komunikaci.

Strategický cíl
Zvýšit integraci udržitelných druhů dopravy (podíl multimodálních cest) a zrychlit veřejnou dopravu (cestovní rychlost na referenčních cestách MHD o 15 % vyšší v r. 2030)
Specifický cíl
Zkracování délky cest pro pěší a cyklistickou dopravu
Stav
Projektová příprava
Náklady (tis. Kč)
4 000
Investor
město