MÚK Moravanská

Základní informace o projektu:

Z hlediska celoměstské sítě je jednou z nejvýznamnějších komunikací sil. I/52 ul. Vídeňská. Tato komunikace tvoří přirozenou městskou, historicky danou, radiálu. Postupem vývoje se z této komunikace stala až šestipruhová směrově dělená komunikace, která je doplněná na obou stranách obousměrnými kolektorovými silnicemi.

Absence příčných propojení východ – západ je velice negativní, jak po stránce dopravní (tvorba závleků, průjezd obytným územím Modřic), tak po stránce urbanistické (urbanizace území). Právě předpokládaná urbanizace území kolem sil. I/52 a přilehlých oblastí vede k nutnosti zabývat se novým komunikačním propojením východ – západ v tomto sektoru města.

Mimoúrovňová křižovatka MÚK MORAVANSKÁ řeší dopravní napojení širšího území na vyšší komunikační systém a nahrazuje nevyhovující napojení u OC Futurum – napojení ulice Ořechovské – sil. III/15275. Toto napojení je v současné době jediné, které jednak napojuje území na komunikační síť směrem k dálnici D1 i do města Brna a zároveň umožňuje vzájemné propojení obou částí ulice Vídeňské. Napojení je nevyhovující jak z hlediska kapacit, dopravní bezpečnosti, tak i z hlediska legislativního – vzdálenost křižovatek.

Strategický cíl
Nezvyšovat kapacity komunikační sítě pro IAD v centrální části uvnitř města po dobudování ochranného dopravního systému (zachování celkového počtu parkovacích míst v širším centru města na úrovni potřebnosti)
Specifický cíl
Zlepšení plynulosti silniční dopravy na ochranném dopravním systému města
Stav
Projektová příprava
Náklady (tis. Kč)
1 010 000
Investor
město, kraj