Komunikace Kociánka napřímení a úpravy zastávek

Základní informace o projektu:

Předmětem projektového záměru (PZ) je narovnání cca 300 m dlouhé šikany sběrné komunikace Kociánka v úseku mezi ulicemi Jarmily Kurandové a Vlasty Fialové do polohy dle platného ÚPmB a doplnění chybějících chodníků v úseku komunikace mezí železniční tratí a ulicí Hamerláky tak, aby byl v celé trase komunikace vybudován bezpečný a souvislý pěší pás. V místech, kde to umožní MJP situace, technické podmínky a aktuálně se připravuje bytová výstavba, jsou chodníky navrženy oboustranně (od ul. Menšíkovy severním směrem až po konec napřímení).

V důsledku masivní bytové výstavby v lokalitě Sadová došlo na ulici Kociánka v posledních letech k významnému navýšení intenzity dopravy; z bezpečnostního hlediska je proto žádoucí provést některá opatření, která mohou dopravní situaci výrazně zklidnit. Podle studie FS VUT v Brně z července 2017 „Kociánka, bezpečnostní inspekce pozemních komunikací“ mezi nezbytná investiční opatření patří zrušení protisměrných oblouků tzn. napřímení ulice v úseku mezi ulicemi Jarmily Kurandové a Vlasty Fialové a vybudování souvislé chodecké trasy v celém dotčeném úseku komunikace.  

Strategický cíl
Zvýšit podíl cest (modal split) veřejné cyklistické a pěší dopravy
Specifický cíl
Zvýšení kvality infrastruktury a vozového parku pro veřejnou dopravu
Stav
Projektová příprava
Náklady (tis. Kč)
39 689
Investor
město