Dostavba kanalizace v Brně II

Základní informace o projektu:

Projekt řeší výstavbu nové a dostavbu (rozšíření) stávající kanalizace, včetně komunikací, v pěti městských částech – Bosonohy, Líšeň, Maloměřice a Obřany, Tuřany-Dvorska a Brno-jih. V rámci projektu se také připravuje výstavba retenčních nádrží Královky a Červený mlýn, které pomohou městu lépe hospodařit s odpadními vodami a udržet řeky čisté. Celkově tato investice významným způsobem přispěje ke zlepšení kvality vody v řekách a tím i celého ekosystému.

  • Začátek stavby: březen 2020
  • Termín dokončení: listopad 2022
  • Předpokládané náklady: 1,186 miliard Kč

Detailní informace

Cílem projektu je zamezení nekontrolovaného vypouštění odpadních vod do toků, ochrana povrchových a podzemních vod před znečištěním. Projekt zahrnuje jednak dostavbu oddílné kanalizace v 5 městských částek s jejich napojením na příslušné kmenové stoky a s následným odvedením na ČOV Modřice. Dostavba kanalizace je momentálně v realizaci a konkrétně se jedná o následující podprojekty:

  1. „Brno, MČ Bosonohy III. a IV. etapa – dostavba oddílného kanalizačního systému“

V rámci akce bude provedena dostavba oddílného kanalizačního systému v celkové délce cca 17,5 km, a to z cca 8,8 km splaškové kanalizace včetně přípojek a 7,7 km dešťové kanalizace včetně přípojek. V současné době se v městské části nachází pouze dešťová kanalizace. Rekonstrukce vodovodu je navržena v celkové délce 4,2 km. Součástí investice jsou vyvolané přeložky inženýrských sítí a rekonstrukce komunikací. 

  1. „Brno, MČ Líšeň – ul. Ondráčkova, Zlámanky, Jateční, Velatická, dostavba splaškové a dešťové kanalizace, komunikace“

Výstavba nové splaškové kanalizace v délce 1,1 km a rekonstrukce stávající dešťové kanalizace v délce 1,07 km v ulicích Ondráčkova, Zlámanky, Jateční, Velatická. Zároveň budou řešeny i vyvolané přeložky inženýrských sítí. V rámci projektu bude provedena i rekonstrukce komunikace ve zmíněných ulicích a rekonstrukce dvou obousměrných zastávek MHD v ulici Ondráčkova. Rekonstruovaný úsek komunikace bude v délce cca 1 km.

  1. „Brno, Obřany – ul. Hradiska a Mlýnské nábřeží, dostavba stokové sítě“

Projekt řeší vybudování oddílného kanalizačního systému v celkové délce cca 2,5 km. Splašková kanalizace je navržena jako gravitační s nátokem do čerpací stanice, odkud jsou vody čerpány do stávající stokové sítě. Nová dešťová gravitační kanalizace je navržena pouze v ulici Hradiska s vyústěním do řeky Svitavy. Součástí projektu bude také rekonstrukce vodovodu v délce cca 1,5 km a následně obnova komunikací. Dále budou řešeny související vyvolané přeložky inženýrských sítí a domovní odbočky. 

  1. „Brno, MČ Tuřany – odkanalizování místní části Dvorska“

Bude vybudován oddílný kanalizační systém k odvedení splaškových a dešťových odpadních vod z území Dvorska v celkové délce cca 3,43 km. Splašková kanalizace bude odváděna k čerpací stanici, odkud budou splašky odváděny výtlačným potrubím do stávajícího kanalizačního sběrače. Odvod dešťových vod bude zachován do místního potoka Dunávka. 

  1. „Brno, MČ Brno-jih, ul. Rozhraní, Osamělá, Vzdálená, Ořechovská – dostavba kanalizační sítě, komunikace“

Jedná se o dostavbu splaškové kanalizace v ulicích Rozhraní, Osamělá, Vzdálená a Ořechovská v celkové délce 2,7 km. Vzhledem ke spádovým poměrů v ulici Ořechovská bude zřízena čerpací stanice, odkud budou splaškové vody výtlačným potrubím odváděny do kanalizační šachty v ulici Osamělá. Splaškový systém bude odveden do ulice Vídeňská. Součástí projektu je vybudování dešťové kanalizace v délce 1,97 km spolu s rekonstrukcí vodovodu v délce 1,9 km a rekonstrukce komunikačních povrchů ve zmíněných ulicích. 

Dále je součástí projektu výstavba dvou retenčních nádrží, které umožní zachycení a následné vyčištění odpadních vod při dešťových průtocích v kanalizační síti. Realizací retenčních nádrží dojde ke snížení koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných do toku v souladu se směrnicí EU a požadavky příslušných hygienických orgánů ČR. Konkrétně se jedná o výstavbu retenční nádrže Královky na území městské části Brno-jih a retenční nádrže Červený mlýn v Králově poli. Výstavba retenčních nádrží je momentálně ve fázi přípravy. 

Časová osa

Vydání stavebního povolení MČ Bosonohy

říjen 2015

Vydání stavebního povolení MČ Maloměřice a Obřany

říjen 2017

Vydání stavebního povolení MČ Líšeň

říjen 2018

Vydání stavebního povolení MČ Brno-jih

listopad 2018

Vydání stavebního povolení MČ Tuřany-Dvorska

září 2018

Začátek realizace dostavby

březen 2020

Dokončení realizace stavby

listopad 2022
Strategický cíl
Zamezení nekontrolovaného vypouštění odpadních vod do toků, ochrana povrchových a podzemních vod před znečištěním
Stav
Dokončeno
Náklady (tis. Kč)
1 186
Investor
Statutární město Brno