Doplnění chodníku a prodloužení vozovky na Zezulově ulici

Základní informace o projektu:

Předmětem investice je vybudování nového jednopruhového chodníku šířky 1,5 m a rekonstrukce stávající vozovky v délce cca 190 m průjezdné části ulice Zezulova. Ve slepé odbočce ulice Zezulovy bude v délce cca 40 m vybudována nová vozovka a jednostranný chodník a bude nainstalován 1 sloup VO.

Místní komunikace průjezdné části ulice Zezulovy má v celé své délce v současné době nevyhovující povrch. Vykazuje místa po opakovaných lokálních opravách výmolů, její spád neplní funkci odvodu vody do dešťové kanalizace, není ohraničena obrubníky. Na severní straně komunikace chybí souvislý zpevněný chodník přesto, že je zde vybudováno veřejné osvětlení pro řadovou zástavbu domů.

Strategický cíl
Zvýšit podíl cest (modal split) veřejné cyklistické a pěší dopravy
Specifický cíl
Zlepšení prostupnosti města pro nemotorovou dopravu
Stav
Projektová příprava
Náklady (tis. Kč)
29 887
Investor
město