D52 Brno, Jižní tangenta včetně zkapacitnění D2

Základní informace o projektu:

Dálnice D52 spojuje Brno, resp. dálnici D1 s Pohořelicemi, Mikulovem a Rakouskem. Důležitá je i pro spojení Brna se Znojmem. Po dokončení bude celá trasa D52 měřit 44,379 km. Provozovány jsou prozatím stavby Rajhrad–Pohořelice a Pohořelice-obchvat, které byly uvedeny do provozu v roce 1996. V brněnské aglomeraci je ale nutné naplnit požadavek na vzájemné zkapacitnění a dopravně bezpečné propojení hlavní sítě TEN-T. Současný stav D52 v MÚK se silnicí II/425 v oblasti Rajhradu a dále směrem k dálnici D1 již pokračuje jako silnice I/52. Obecně je daný úsek znám spíše jako „ulice Vídeňská“, což správně charakterizuje jeho vnímání a  funkční zatřídění v  silniční síti. Odehrávají se na ní veškeré silniční pohyby – od dopravy tranzitní po dopravu cílovou, zdrojovou či čistě místní. Navíc se nejedná jen o  dopravu automobilovou, ale i hromadnou kolejovou, v rámci křižovatky MÚK Brno centrum i o dopravu cyklistickou či pěší. Tento stav je dlouhodobě neudržitelný nejen z hlediska definice cíle TEN-T, ale především kvůli bezpečnosti provozu, kapacity a komfortu komunikace. Stavbou Jižní tangenty dojde k propojení dálnic D52 s dálnicí D1, a to s využitím dálnice D2. Z  hlediska členění je dopravní část rozdělena na dva samostatné celky, a to řešení D52 mezi Rajhradem a dálnicí D2 a nutnou úpravou dálnice D2 od napojení D52 do MÚK Brno – jih s dálnicí D1

Strategický cíl
Nezvyšovat kapacity komunikační sítě pro IAD v centrální části uvnitř města po dobudování ochranného dopravního systému (zachování celkového počtu parkovacích míst v širším centru města na úrovni potřebnosti)
Specifický cíl
Dobudování sítě sběrných komunikací a vazeb na nadregionální síť
Stav
Projektová příprava
Náklady (tis. Kč)
6 775 998
Investor
ředitelství silnic a dálnic