Cyklistická trasa údolím Ponávky – 7.etapa: Podhájí – Karásek

Základní informace o projektu:

Předmětem investice je vybudování 7. etapy cyklostezky v údolnicové trase vodoteče Ponávky. Etapa 7 představuje úsek od ulice Podhájí k ulici Karásek v městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora. Etapa 7 je připravován přednostně, neboť je to jedna z etap, která je v současné době pro cyklisty prakticky neprůjezdná, ve většině ostatních etap existuje alternativní spojení.  

Cyklistická doprava vyhledává trasy s malým výškovým převýšením, čemuž nejvíce odpovídají údolí vodních toků. I když vodoteč Ponávka je již řadu let z větší části na území Brna kanalizována, zůstává toto území přirozenou spádnicí pro dopravní trasy. Základní trasování vychází z Generelu cyklistické dopravy ve městě Brně. Trasa je koncipována jako jedna z páteřních rekreačních tras na území města Brna. Její význam posiluje i vedení Eurovelo trasy (EV 4) ve stejné stopě. Proto je celá trasa koncipována jako trasa s minimálním kontaktem s motorovou dopravou. Celá trasa je koncipovaná jako sdílený prostor cyklistů a pěších. Etapa 7: Podhájí – Karásek je druhou nejsevernější etapou cyklistické trasy. Z jihu navazuje na etapu 6: Myslínova – Podhájí, ze severu na ni navazuje etapa 8: Karásek – U Vranova Mlýna.   

Strategický cíl
Zvýšit podíl cest (modal split) veřejné cyklistické a pěší dopravy
Specifický cíl
Dostavba páteřních komunikací pro cyklisty a zkvalitňování stávajících tras pro cyklisty
Stav
Realizace projektu
Náklady (tis. Kč)
3 400
Investor
město