Cyklistická trasa údolím Ponávky – 5.etapa: Červený mlýn – Myslínova

Základní informace o projektu:

Předmětem investiceje vybudování 5. etapy cyklostezky v údolnicové trase vodoteče Ponávky. Etapa 5 je rozdělena na dvě části: část 1 v oblasti mimoúrovňové křižovatky na Sportovní a část 2, úsek podél ulice Sportovní až k mimoúrovňovému křížení s ulicí Křižíkova. Etapa 5 je připravován přednostně, neboť je to jedna z etap, která je v současné době pro cyklisty prakticky neprůjezdná, ve většině ostatních etap existuje alternativní spojení.  

Cyklistická doprava vyhledává trasy s malým výškovým převýšením, čemuž nejvíce odpovídají údolí vodních toků. I když vodoteč Ponávka je již řadu let z větší části na území Brna kanalizována, zůstává toto území přirozenou spádnicí pro dopravní trasy. Základní trasování vychází z Generelu cyklistické dopravy ve městě Brně. Trasa je koncipována jako jedna z páteřních rekreačních tras na území města Brna. Její význam posiluje i vedení Eurovelo trasy (EV 4) ve stejné stopě. Proto je celá trasa koncipována jako trasa s minimálním kontaktem s motorovou dopravou. Celá trasa je koncipovaná jako sdílený prostor cyklistů a pěších. Etapa 5: Červený mlýn – Myslínova je vedena v místě, kde v současné době nelze na kole bezpečně projet. Z jihu navazuje na etapu 4: Sportovní – Červený mlýn, ze severu na ni navazuje etapa 6: Myslínova – Podhájí.   

Strategický cíl
Zvýšit podíl cest (modal split) veřejné cyklistické a pěší dopravy
Specifický cíl
Dostavba páteřních komunikací pro cyklisty a zkvalitňování stávajících tras pro cyklisty
Stav
Realizace projektu
Náklady (tis. Kč)
52 820
Investor
město