Cyklistická stezka Svratecká (v úseku Hrad Veveří – Rakovec)

Základní informace o projektu:

Cyklostezka Svratecká vedoucí z hradu Veveří do Rakovce je dlouhodobým strategickým projektem města Brna. Cyklostezka začíná u lávky Pod Hradem a pokračuje po levé straně komunikace ve směru do města. Po 400 metrech je z důvodu výskytu strmých svahů stezka v délce 100 m vynesena nad terén. Dále cyklostezka prochází oblastí soukromé výstavby Obora, projekty jsou koordinovány. Zhruba po 2,6 km se stezka odklání od silnice a prochází areálem přístaviště Rokle. Dále se znovu přimyká k silnici a takto pokračuje až do oblasti lokality Kozí Horka, kde je trasa lokálně vedena po stávajících přístupových cestách. Po tomto úseku se stezka znovu přimyká k silnici a vede až do oblasti zátoky Rakovecká, kde je vedena v úseku stávajícího parkoviště jako cykloobousměrná komunikace a poté se napojuje na stávající cyklostezku. Stezka je v celé délce široká 3,5m, mimo souběh se silnicí 3,0 m.  

Fáze projektu: V současné době je zpracovávána projektová dokumentace pro územní řízení. Realizaci očekáváme v roce 2026.

Strategický cíl
Zvýšit podíl cest (modal split) veřejné cyklistické a pěší dopravy
Specifický cíl
Dostavba páteřních komunikací pro cyklisty a zkvalitňování stávajících tras pro cyklisty
Stav
Příprava projektu
Náklady (tis. Kč)
60 000
Investor
město, kraj