Ve sdílené zóně jsou si všichni rovni

22. 1. 2024

Brno jako první město v ČR přistoupilo k realizaci sdílené zóny. Ta je umístěná v prostoru před hlavním vlakovým nádražím na straně OC Letma. Sdílené zóny se již v praxi osvědčily v zahraničí, nyní jsou legislativně povolené i u nás. Základním principem tohoto opatření je, že si jsou na komunikaci všichni účastníci silničního provozu rovni. 

Sdílené zóny jsou novým způsobem, jak navrhovat a využívat ulice, náměstí a jiná veřejná prostranství. Tento přístup spojuje architektonické a urbanistické plánování s principy dopravního inženýrství. Cílem je vytvořit estetičtější a funkčnější městské prostředí, které je přívětivější pro pěší a cyklisty. Součástí plánování sdílených zón je i zařazení zeleně a různých prvků městského mobiliáře, což přispívá k lepším podmínkám pro lokální ekonomiku. Důraz je také kladen na snížení intenzity motorové dopravy a zvýšení bezpečnosti všech uživatelů.

V zemích jako západní Evropa, Severní Amerika, Austrálie a Nový Zéland je koncept sdílených zón již běžnou praxí, s mnoha úspěšnými realizacemi dokládajícími jejich pozitivní dopad. V Česku však až do nedávna legislativa nedovolovala realizaci těchto zón. Od 1. ledna 2024 je však možné sdílené zóny navrhovat i v České republice. Jedná se tak o možnost, jak ulicím a náměstím vrátit jejich původní charakter, aniž by bylo nutné zcela vyloučit automobilovou dopravu. 

Prostor před brněnským nádražím na straně OC Letma se stává sdílenou zónou od 22. ledna 2024. Jak již bylo uvedeno na začátku článku, základním principem opatření je, že všichni účastníci silničního provozu si jsou rovni. To v praxi znamená, že se chodci a cyklisté mohou pohybovat po celé šířce komunikace. Zároveň je omezena maximální dovolená rychlost vozidel na 20 km/h. Parkování jízdních kol a vozidel je povoleno jen na místech k tomu určených. Na straně před OC Letmo však parkovací místa pro vozidla nejsou. Lze provádět jen zásobování v ranních hodinách maximálně na 30 minut. To zlepší rozhled řidičům a tím i bezpečnost chodcům a cyklistům. Navíc díky zákazu odbočení doleva z Nádražní na Benešovu a od viaduktu směrem na nádraží dojde ke snížení intenzity dopravy. Tento zákaz neplatí pro vozidla IZS, dopravní obsluhu, cyklisty a další.

Vše je o vzájemném respektu, proto prosíme řidiče, chodce i cyklisty, aby se chovali ohleduplně, a to nejen ve sdílené zóně.

Další aktuality