Správné odpovědi

1. stupeň

BrnoInMotion

Odpovědi:

Tato dopravní značka

 • zakazuje vjezd všem vozidlům s výjimkou cyklistů.
 • přikazuje cyklistům užít v daném směru takto označené stezky.
 • zakazuje vjezd cyklistům a jízdu na jízdním kole. Vedení jízdního kola cyklistou je povoleno.
Tato dopravní značka

Tato značka

 • zakazuje odbočování vlevo na nejbližší křižovatce, na účelovou komunikaci v místě jejího připojení nebo na místo ležící mimo pozemní komunikaci.
 • zakazuje odbočování vpravo na nejbližší křižovatce, na účelovou komunikaci v místě jejího připojení nebo na místo ležící mimo pozemní komunikaci.
 • ukončuje platnost zákazu odbočování vpravo na nejbližší křižovatce, na účelovou komunikaci v místě jejího připojení nebo na místo ležící mimo pozemní komunikaci.
Tato značka

Tato značka

 • zakazuje stání, tj. uvedení vozidla do klidu na dobu delší, než je doba nezbytně nutná k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob nebo k neprodlenému naložení a vyložení nákladu.
 • zakazuje zastavení nebo stání, tj. uvedení vozidla do klidu, kromě případů vyvolaných okolnostmi v provozu na pozemních komunikacích jako je např. stojící kolona vozidel apod.
 • ukončuje platnost zákazu zastavení na dobu delší, než je doba nezbytně nutná k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob nebo k neprodlenému naložení a vyložení nákladu.
Tato značka

Tato dopravní značka

 • upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace s možností zvýšeného výskytu chodců anebo častého přecházení chodců přes pozemní komunikaci.
 • upozorňuje na přechod pro chodce, který by řidič jinak neočekával a který není viditelný z dostatečné vzdálenosti.
 • upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, v jejichž blízkosti se chodci často pohybují nebo shromažďují, přecházejí vozovku, nebo kde hrozí zvýšené nebezpečí jejich nenadálého vběhnutí do vozovky.
Tato dopravní značka

V obytné zóně

 • smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce.
 • mohou chodci užít k chůzi pouze chodníku, a kde chodník není, užijí levou krajnici či levý okraj vozovky.
 • mohou chodci užít k chůzi pouze chodníku, a kde chodník není, mohou užít pozemní komunikaci v celé šířce.

Rychlou zdravotnickou záchranou službu přivoláme na telefonním čísle:

 • 155
 • 150
 • 158

Stát znamená

 • uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu.
 • uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení.
 • přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče, například při závadě na vozidle.

Dát přednost v jízdě znamená

 • povinnost řidiče počínat si tak, aby jinému účastníkovi provozu na pozemních komunikacích nijak nepřekážel.
 • povinnost řidiče počínat si tak, aby jinému účastníkovi provozu na pozemních komunikacích nevzniklo žádné nebezpečí.
 • povinnost řidiče nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich nepokračovat, jestiže by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy.

Osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped po komunikaci, kde není chodník, musí užít

 • pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky.
 • kterékoliv krajnice nebo okraje vozovky.
 • levé krajnice nebo levého okraje vozovky.

Do jakého věku musí být dítě při jízdě na jízdním kole na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci (s výjimkou chodníku, cyklostezky, obytné a pěší zony) pod dohledem osoby starší 15 let?

 • Do 10 let věku.
 • Do 6 let věku.
 • Na věku nezáleží, je to na rozhodnutí rodiče.
Do jakého věku musí být dítě při jízdě na jízdním kole na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci (s výjimkou chodníku, cyklostezky, obytné a pěší zony) pod dohledem osoby starší 15 let?

Smí chodec vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku, přijíždějí-li "vozidla s právem přednostní jízdy"?

 • Nesmí pouze v případě, kdy vozidlo s právem přednostní jízdy užije zvláštní výstražné světlo modré nebo modré a červené barvy a zároveň i povinné zvukové výstražné znamení.
 • Smí.
 • Nesmí. Nachází-li se již na přechodu pro chodce nebo na vozovce, musí neprodleně uvolnit prostor pro projetí těchto vozidel.

Jak musí být osvětleno jízdní kolo cyklisty za jízdy při snížené viditelnosti v místě, kde vozovka není dostatečně a souvisle osvětlena?

 • Pomocí rozsvíceného světlometu s bílým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnou se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy.
 • Pomocí rozsvíceného světlometu s bílým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnou se světlem bílé barvy nebo přerušovaným světlem modré barvy.
 • Nemusí být osvětleno, protože jízdní kolo není motorové vozidlo.

Znamení o změně směru jízdy paží se dává

 • po celou dobu jízdního úkonu.
 • jen do doby ukončení změny směru jízdy.
 • jen před započetím jízdního úkonu.

Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce

 • máte přednost v jízdě před zeleným i žlutým vozidlem. Jako druhé projede křižovatkou žluté vozidlo a jako poslední zelené vozidlo.
 • musíte dát přednost v jízdě žlutému vozidlu, protože je na hlavní pozemní komunikaci, i zelenému vozidlu, protože odbočujete vlevo.
 • musíte dát přednost v jízdě žlutému vozidlu, které přijíždí po hlavní pozemní komunikaci. Řidič zeleného vozidla musí dát přednost v jízdě vám.

Jako řidič vozidla z výhledu

 • máte přednost v jízdě před řidičem přijíždějícím zleva.
 • můžete pokračovat v jízdě křižovatkou. Jste na hlavní pozemní komunikaci.
 • jste povinen dát přednost vozidlu přijíždějícímu zleva.

Tato dopravní značka znamená

 • zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech).
 • zákaz vjezdu všech nemotorových vozidel (v obou směrech).
 • zákaz vjezdu všech motorových vozidel (v obou směrech).
Tato dopravní značka znamená

Jako řidič automobilu z výhledu projedete touto křižovatkou

 • jako druhý, protože zelené vozidlo, které přijíždí zprava, má přednost v jízdě.
 • jako první, protože zelené vozidlo, které přijíždí zprava, vám musí dát přednost v jízdě.
 • jako první nebo druhý. Vozidla projíždějí křižovatkou v pořadí, v jakém k ní přijela.

Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, v jakém pořadí projedou vozidla vyobrazenou křižovatkou:

 • 1. zelené vozidlo jedoucí zprava, 2. Vaše vozidlo, 3. žluté vozidlo.
 • 1. Vaše vozidlo, 2. zelené vozidlo jedoucí zprava, 3. žluté vozidlo.
 • 1. Vaše vozidlo, 2. protijedoucí žluté vozidlo, 3. zelené vozidlo.

Můžete jako řidič vozidla z výhledu vjet do křižovatky před vozidlem, které ve vyobrazené situaci přijíždí zleva?

 • Mohu, protože jsem na hlavní pozemní komunikaci a proto mám přednost v jízdě.
 • Mohu. Druhé vozidlo přijíždí zleva a musí mi proto dát přednost v jízdě.
 • Nemohu, protože bych mu neumožnil bezpečný a plynulý průjezd křižovatkou.

Jak se zachováte jako řidič vozidla z výhledu?

 • Dáte přednost červenému automobilu.
 • Projedete křižovatkou jako první.
 • Dáte přednost zelenému automobilu.