Správné odpovědi

2. stupeň

BrnoInMotion

Odpovědi:

Stát znamená

 • uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení.
 • přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče, například při závadě na vozidle.
 • uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu.

Dát přednost v jízdě znamená

 • povinnost řidiče nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy.
 • povinnost řidiče počínat si tak, aby jinému účastníkovi provozu na pozemních komunikacích nijak nepřekážel.
 • povinnost řidiče počínat si tak, aby jinému účastníkovi provozu na pozemních komunikacích nevzniklo žádné nebezpečí.

Zastavit znamená

 • uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu.
 • povinnost řidiče nezahájit jízdní úkon nebo v něm nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy.
 • přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče, například při poruše vozidla.

Je jezdec na koloběžce, který se pohybuje po pozemní komunikaci, řidičem?

 • Ne
 • Ano

"Řidič" je

 • pouze ten, kdo řídí motorové vozidlo.
 • ten, kdo řídí motorové nebo nemotorové vozidlo, ne však tramvaj.
 • ten, kdo řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj.

Nesmět omezit znamená povinnost počínat si tak, aby

 • jiný řidič mohl bezpečně zastavit vozidlo.
 • druhý řidič nemusel náhle snížit rychlost jízdy nebo zastavit.
 • jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nebylo nijak překáženo.

Chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce nebo který zjevně hodlá přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro chodce

 • řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před přechodem pro chodce; tyto povinnosti se nevztahují na řidiče tramvaje.
 • řidič nesmí ohrozit, ale může je omezit.
 • řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před přechodem pro chodce; tyto povinnosti se vztahují na všechny řidiče.

Dopravní značka "Jednosměrný provoz" vymezuje úsek komunikace, kde je zakázáno

 • zastavit a stát, s výjimkou míst označených jako parkoviště.
 • jet rychlostí vyšší než 20 km.h-1, jestliže dopravní značkou není dovolena rychlost vyšší.
 • couvat, pokud to není nezbytně nutné, například k zajetí do řady vozidel nebo vyjetí z ní.
Dopravní značka "Jednosměrný provoz" vymezuje úsek komunikace, kde je zakázáno

Která z vyobrazených dopravních značek nepatří do značek upravujících přednost?

 • A
 • B
 • C
Která z vyobrazených dopravních značek nepatří do značek upravujících přednost?

Která z vyobrazených dopravních značek zakazuje stání v označeném úseku pozemní komunikace?

 • A
 • B
 • C
Která z vyobrazených dopravních značek zakazuje stání v označeném úseku pozemní komunikace?

Tato dopravní značka

 • platí pro všechny následující křižovatky v přímém směru, pokud její platnost není ukončena dopravní značkou "Hlavní pozemní komunikace".
 • platí jen pro nejbližší křižovatku.
 • platí pro všechny křižovatky na území obce, které je označeno příslušnou dopravní značkou.
Tato dopravní značka

Za vyobrazenou dvojicí dopravních značek

 • bude řidič vjíždět na kruhový objezd; vozidlům jedoucím po kruhovém objezdu musí dát přednost v jízdě.
 • bude řidič vjíždět na dálnici; je povinen použít připojovací pruh a musí dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím v průběžném pruhu.
 • musí řidič odbočit vlevo, přičemž je povinen dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím v obou směrech.
Za vyobrazenou dvojicí dopravních značek

V úseku za touto dopravní značkou

 • smí jet řidič rychlostí nejvýše 20 km/h.
 • smí jet řidič rychlostí nejvýše 30 km/h.
 • smí jet řidič rychlostí nejvýše 50 km/h.
V úseku za touto dopravní značkou

Řidič vozidla z výhledu

 • smí pokračovat v jízdě pouze ve směru přímo, přitom musí dát přednost v jízdě vozidlům přijíždějícím zprava.
 • smí pokračovat v jízdě pouze ve směru přímo a přitom má přednost v jízdě, protože přijíždí po hlavní pozemní komunikaci.
 • smí pokračovat v jízdě pouze ve směru přímo, přitom nemusí dát přednost v jízdě vozidlům přijíždějícím zprava.
Řidič vozidla z výhledu

Jak se zachováte v této situaci?

 • Situace je dostatečně přehledná a tak pojedu dál, i když svítí na světelném signalizačním zařízení signál "Stůj".
 • Zastavím v takové vzdálenosti od signalizačního zařízení, abych umožnil průjezd případným protijedoucím vozidlům. Počkám na signál "Volno".
 • Úsek projedu zvýšenou rychlostí. Žádné vozidlo v protisměru nejede. Nebudu čekat na signál "Volno".
Jak se zachováte v této situaci?

Na křižovatce nevyplývá přednost v jízdě z dopravních značek. V jakém pořadí projedou řidiči křižovatkou?

 • Červené vozidlo má přednost v jízdě před modrým.
 • Modré vozidlo má přednost v jízdě před červeným.
 • Jako první projede křižovatkou rychleji jedoucí vozidlo.
Na křižovatce nevyplývá přednost v jízdě z dopravních značek. V jakém pořadí projedou řidiči křižovatkou?

Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce

 • musíte dát přednost v jízdě oběma přijíždějícím vozidlům. Jako první projede křižovatkou protijedoucí červený automobil.
 • musíte dát přednost v jízdě protijedoucímu červenému vozidlu. Následně projedete před zeleným nákladním automobilem, který Vám musí dát přenost v jízdě.
 • projedete křižovatkou současně s protijedoucím červeným vozidlem, před zeleným nákladním automobilem, který Vám musí dát přednost v jízdě.
Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce

Můžete při vjíždění na tramvajový pás omezit v jízdě tramvaj?

 • Ano
 • Ne
Můžete při vjíždění na tramvajový pás omezit v jízdě tramvaj?

Jedete v obci jako řidič vozidla z výhledu. Je vaší povinností umožnit autobusu vyjetí ze zastávky?

 • Ano, a to snížením rychlosti jízdy nebo i zastavením vozidla.
 • Ne, protože autobus vyjíždí od okraje pozemní komunikace.
 • Ano, avšak pouze snížením rychlosti nebo změnou směru jízdy, nikoli zastavením vozidla.
Jedete v obci jako řidič vozidla z výhledu. Je vaší povinností umožnit autobusu vyjetí ze zastávky?

Jste řidičem vozidla z výhledu. Ve vyobrazené dopravní situaci

 • smíte odbočit vlevo, aniž byste někomu musel(a) dávat přednost.
 • nesmíte odbočit vlevo, neboť zelený plný kruhový světelný signál "Volno" umožňuje projet křižovatku pouze v přímém směru.
 • smíte odbočit vlevo, ale musíte dát přednost chodcům přecházejícím ve volném směru po přechodu pro chodce.
Jste řidičem vozidla z výhledu. Ve vyobrazené dopravní situaci