Soutěž Bezpečně Brnem Junior

Správné odpovědi

1. kolo pro 2. stupeň

BrnoInMotion

Odpovědi:

Hry dětí na pozemní komunikaci:

 • Jsou dovoleny pouze v obytné zóně.
 • Jsou dovoleny v obytné a pěší zóně.
 • Jsou zakázány.

V pěší zóně:

 • Smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce.
 • Mohou chodci užít k chůzi pouze chodníku, a kde chodník není, užijí levou krajnici či levý okraj vozovky.
 • Mohou chodci užít k chůzi pouze chodníku, a kde chodník není, mohou užít pozemní komunikaci v celé šířce.

Svislé dopravní značky upravující přednost:

 • Jsou nadřazeny světelným signálům.
 • Jsou podřízeny světelným signálům.
 • Jsou postaveny na roveň světelných signálů.

Je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, znamená to, že řidič:

 • Nesmí vjíždět na železniční přejezd.
 • Smí vjíždět na železniční přejezd.
 • Musí zapnout výstražné světelné zařízení.

Je cyklista řidičem se všemi právy a povinnostmi účastníka provozu na pozemních komunikacích?

 • Ano.
 • Ne.

Řidič nesmí předjíždět:

 • Nemá-li před sebe rozhled na takovou vzdálenost, která je nutná k bezpečnému předjetí.
 • Nemá-li před sebe rozhled na vzdálenost nutnou k bezpečnému předjetí; to neplatí na jednosměrné pozemní komunikaci a při předjíždění cyklistů.
 • V noci.

"Přejezd pro cyklisty"

 • Je místo na pozemní komunikaci určené pro přejíždění cyklistů přes pozemní komunikaci vyznačené příslušnou dopravní značkou.
 • Je místo na pozemní komunikaci určené pro přejíždění cyklistů přes silnici pro motorová vozidla.
 • Je vždy mimo úroveň vozovky.

"Chodec"

 • Je i osoba, která vede psa.
 • Není osoba, která se pohybuje pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy.
 • Není osoba, která se pohybuje na kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení.

"Přechod pro chodce"

 • Je místo na vozovce, určené pro přecházení chodců, které může být označeno dopravní značkou.
 • Je místo na pozemní komunikaci určené pro přecházení chodců, vyznačené příslušnou dopravní značkou.
 • Je místo vyznačené dopravními knoflíky, které může být doplněno symbolem kráčejícího chodce.

Vztahuje se na řidiče tramvaje povinnost zastavit vozidlo před přechodem pro chodce, pokud by ohrozil nebo omezil chodce, který zjevně hodlá přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro chodce?

 • Ne.
 • Ano.

Tato dopravní značka:

 • Upozorňuje na přechod pro chodce, který by řidič jinak neočekával a který není viditelný z dostatečné vzdálenosti.
 • Upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace s možností zvýšeného výskytu chodců anebo častého přecházení chodců přes pozemní komunikaci.
 • Upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, v jejichž blízkosti se chodci často pohybují nebo shromažďují, přecházejí vozovku, nebo kde hrozí zvýšené nebezpečí jejich nenadálého vběhnutí do vozovky.
Tato dopravní značka:

Tato dopravní značka:

 • Upozorňuje na místo, kde se vozovka oproti předcházejícímu úseku výrazně zužuje, a to z obou stran.
 • Upozorňuje na místo, kde se vozovka oproti předcházejícímu úseku výrazně rozšiřuje, a to z obou stran.
 • Upozorňuje na místo, kde se snižuje počet jízdních pruhů a kde při souběžné jízdě platí střídavé řazení do jízdního proudu.
Tato dopravní značka:

Tato dopravní značka:

 • Upozorňuje na místo, kde je provoz na pozemní komunikaci řízen světelnými signály, které by řidič jinak neočekával, nebo které nejsou s ohledem na místní podmínky viditelné z dostatečné vzdálenosti.
 • Upozorňuje na železniční přejezd, který je vybaven přejezdovým zabezpečovacím zařízením, které by řidič jinak neočekával.
 • Upozorňuje na každou křižovatku, na které je provoz řízen světelnými signály.
Tato dopravní značka:

Tato dopravní značka:

 • Upozorňuje zejména na místo, kde tramvaj křižuje směr jízdy ostatních vozidel.
 • Upozorňuje na železniční přejezd bez závor.
 • Upozorňuje na místo, kde má řidič povinnost dát přednost v jízdě tramvaji, a to zejména mimo křižovatku.
Tato dopravní značka:

V úseku pozemní komunikace označeném touto dopravní značkou:

 • Je řidiči zakázáno předjíždět motorové vozidlo vlevo s výjimkou motocyklů bez postranního vozíku.
 • Je řidiči nákladního automobilu o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující 3500 kg zakázáno předjíždět motorové vozidlo vlevo.
 • Je řidiči zakázáno předjíždět motorové i nemotorové vozidlo vlevo.
V úseku pozemní komunikace označeném touto dopravní značkou:

Vozidla projedou křižovatkou:

 • 1. modré, 2. tramvaje, 3. cyklista, 4. žluté.
 • 1. tramvaje a žluté současně, 2. modré, 3. cyklista.
 • 1. cyklista, 2. tramvaje a modré současně, 3. žluté.
Vozidla projedou křižovatkou:

Jako první projede křižovatkou:

 • Cyklista.
 • Červené osobní vozidlo.
 • Modré osobní vozidlo.
Jako první projede křižovatkou:

Cyklista z výhledu:

 • Dává přednost autobusu.
 • Má přednost před autobusem.
 • Musí dát znamení o změně směru jízdy.
Cyklista z výhledu:

Rozsvícený světelný signál znamená:

 • „Stůj!“ pro cyklistu.
 • „Volno“ pro cyklistu a bílé vozidlo.
 • „Pozor!“ pro všechny řidiče.
Rozsvícený světelný signál znamená:

Vozidla projedou křižovatkou:

 • 1. zelené, 2. motocykl, 3. cyklista, 4. žluté nákladní.
 • 1. žluté nákladní, 2. cyklista, 3. zelené, 4. motocykl.
 • 1. cyklista současně se zeleným, 2. motocykl, 3. žluté nákladní.
Vozidla projedou křižovatkou: