Rozvoj řídícího dopravního systému DPmB

Základní informace o projektu:

Vzhledem ke stále složitějšímu provozu veřejné dopravy a současnému rozvoji informačních technologií již původní analogový systém přenosu informací přestal dostatečně pokrývat celou síť MHD. Řídící a informační systém přinesl zcela novou kvalitu do komunikace mezi dispečinkem DPMB, dispečinkem IDS JMK a vozidly v terénu, a vytvořil podmínky pro kvalitnější a rychlejší zvládání krizových a mimořádných situací. Propojením řídícího systému DPMB s řídícím systémem IDS JMK došlo k výraznému zvýšení spolehlivosti a předvídatelnosti přestupních vazeb mezi jednotlivými spoji nejen v rámci brněnské MHD, ale i v celém systému IDS JMK. Řidiči mají na displeji k dispozici nové funkce, které je upozorňují na důležité skutečnosti týkající se výkonu jejich služby – přeložené zastávky, změny trasy z důvodu výluk nebo neočekávaných událostí či garantované návaznosti na jiné spoje. Nové technologie tak zlepší pracovní podmínky řidičů a dispečerů, ale zvýší i možnosti podávání aktuálních informací cestujícím a díky schopnosti systému sbírat a vyhodnocovat více informací o provozu MHD pomohou k efektivnímu plánování dopravy.

Strategický cíl
Propojit dopravní a územní plánování zavést principy integrovaného dopravního plánování včetně posílení významu telematických systémů
Specifický cíl
Rozšíření dynamického řízení a inteligentních dopravních systémů
Stav
Realizace projektu
Náklady (tis. Kč)
105,708
Investor
dopravní podnik