MÚK Ostravská radiála (MÚK Bělohorská MÚK Ostravská MÚK Průmyslová)

Základní informace o projektu:

Stavba začíná za MÚK Líšeňská. Odtud je vedena v trase stávající silnice II/373 kolem areálu Zetoru a Spalovny. Připojení Spalovny je zajištěno novou dvoupruhovou účelovou komunikací, která je na VMO napojena v km 10,8. Styková křižovatka ulic Jedovnická x Bělohorská bude nahrazena MÚK Bělohorská umožňující sjezd a  nájezd ve směru VMO sever – Bělohorská a opačně. Ulice Bělohorská bude přestavěna na směrově dělený čtyřpruh. Samotná MÚK Ostravská radiála v  km 11,7 je navržena jako útvarová křižovatka. Za ní VMO pokračuje osmipolovou estakádou přes tramvajovou a železniční trať a Ostravskou radiálu. V zářezu trasa VMO podchází ulici Olomouckou, na které je navržen přesýpaný most. Trasa dále pokračuje k MÚK Průmyslová s Průmyslovou radiálou, která řeší propojení VMO s Černovickou terasou. Do Průmyslové ulice je zapojena přeložka Černovické ulice. VMO se napojuje do stopy silnice II/374, která bude přestavěna. Stavba končí za mostem přes Havraní ulici.

Strategický cíl
Nezvyšovat kapacity komunikační sítě pro IAD v centrální části uvnitř města po dobudování ochranného dopravního systému (zachování celkového počtu parkovacích míst v širším centru města na úrovni potřebnosti)
Specifický cíl
Dobudování sítě sběrných komunikací a vazeb na nadregionální síť
Stav
Projektová příprava
Náklady (tis. Kč)
4 056 631
Investor
ředitelství silnic a dálnic