Křižovatka Trnkova-Novolíšeňská

Základní informace o projektu:

Předmětem investice je přesunutí napojení ulice Trnkovy do Novolíšeňské, včetně rozšíření Trnkovy ulice až ke křižovatce s ulicí Drčkova, kde se rozšířená komunikace napojí do stávající čtyřpruhové komunikace. Součástí investice je i úprava rozmístění zastávek. 2. etapou investice je pak vybudování vratné rampy v křižovatce ulic Trnkova a Drčkova.

Komunikace slouží jako jedna z výpadových komunikací směrem na dálnici na Vyškov. Významná je i funkce obslužná pro rezidenty v oblasti nad ulicí Trnkova a pro průmysl v areálu firmy Zetor. V současné době je komunikace pouze dvoupruhová s množstvím úrovňových křížení a sjezdů. Stávající křižovatka ulic Trnkova – Novolíšeňská je nevyhovující. V odpolední dopravní špičce na vyústění ulice Trnkovy vzniká dopravní kolaps. Stejně tak křižovatka Trnkova – Drčkova není vyhovující.

Strategický cíl
Nezvyšovat kapacity komunikační sítě pro IAD v centrální části uvnitř města po dobudování ochranného dopravního systému (zachování celkového počtu parkovacích míst v širším centru města na úrovni potřebnosti)
Specifický cíl
Dobudování sítě sběrných komunikací a vazeb na nadregionální síť
Stav
Realizace projektu
Náklady (tis. Kč)
129 895
Investor
město